Call us on   +91 6235 111 666

Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാം യോഗയിലൂടെ!

‘സന്തോഷം’ എന്നത് ഒരു  അനുഭൂതി എന്നതിലുപരി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ശെരിയായ  യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുറുകെപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലും യോഗക്ക് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നത് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിചതാണ്. യോഗയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശാന്തതയും  സമാധാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമ്മർദ്ധവും മനസികപ്രയാസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ നിസാരമായി വ്യായാമം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഡോപാമൈൻ ഉയരുന്നതിനാലാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയേക്കാം, എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് യോഗ ശരീരത്തിലെ കോശതലത്തിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഗാസനങ്ങൾക്കായി ശരീരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ഊർജ്ജം

Yoga Exercises for eye

Yoga Exercises to Improve Eye Health

Yogic guidelines are productive both in healing and in prevention when it comes to eye exercises. Yoga provides a daily regimen of exercises that can rejuvenate your eyes and improve vision. For the ultimate health issues related to eyes, therapeutic measures in yoga can be practiced as it emphasis mainly on strengthening the eye muscles and enhancing eye focus.

ayurveda centers near me

Ayurvedic Treatments to Prevent and Cure Monsoon Diseases

For all the ‘doshas’ (problems) and overall well-being of mind and body during the monsoons, Ayurveda recommends ‘Panchakarma’ treatments. This healing method is used to clean the body of toxic materials created by diseases and poor nutrition. It strengthens the immune system and enhances the digestive fire.

happy Yoga

How Yoga can Boost your Happiness

Yoga teaches us that happiness is always available to us, no matter what our circumstances. Research confirms the profound influence of yoga on the body and the mind. The mind-body connection achieved through yoga is one of the most effective and natural ways to treat stress and depression, and generates feelings of peace.

Here’s How You Get Healthy Kidneys with these Ayurvedic Remedies

Ayurveda suggests treatment to cure kidney stone in the following levels: Ahara (diet), Vihara (lifestyle) and Aushadha (medicines). Certain kidney care foods, and herbs alleviate kidney pain and disease. The most essential for healthy kidneys is to keep yourself hydrated.

Yoga for Cancer Patients

How Being Yoga Savvy Energizes Cancer Patients and Cancer Survivors

Therapeutic yoga poses geared for cancer patients is a great way to bring relief. As the interest in more holistic approaches to healing is growing, yoga treatment for patients and survivors is rising as one of the more fruitful strategies for battling the physical inconvenience of growth and disease treatment.

Cancer Awareness

How do you Stay Healthy and Cancer-Free with Ayurveda?

With modern science looking into the 5000-year old Ayurvedic treatment to combat communicable diseases, the credibility of Ayurvedic treatment is rising manifold. With the growing body of scientific studies that backs the ancient knowledge, here are some common herbs which are proven to have anti-cancer properties.

seasonal allergies

Ayurvedic Tips to Protect your Child Against Seasonal Allergies

During seasonal changes, weak immunity makes the body vulnerable to disease-causing germs. According to Ayurveda, Ojas is produced when the body receives best nutrition and is disease-free. Enhancing Ojas protects your child against seasonal allergies. Here are a few ayurvedic tips on how to boost your child’s immunity and protect the Ojas.

Restful Sleep

How to Get Sound and Restful Sleep with Ayurveda and Yoga

We spend almost a third of our lifetime asleep. With sleep, our body rests, detoxifies and rejuvenates. The careful regulation of sleep is essential to both cognitive and physiological functioning. Ayurveda identifies the importance of adequate sleep (neither too much or too little).

Women’s Health

Here’s how Yoga can Help to Improve Women’s Health

Women are more prone to stress and anxiety than men. Yoga comes in as a supportive boon to manage and organize daily life, especially for women. In addition to boosting mental health and easing stress, here are some benefits that come with yoga.

ayurveda india

Top Winter Foods for your Diet this Season

The digestive fire is strongest during winter. The cold weather ignites the digestive fire, and the body requires more fuel to stay warm and healthy. In such cases, our body looks for nutritive diet, with larger quantities of food. The winter diet needs to be supportive and balance vata dosha and kapha doshas.

blood sugar

5 Tips to Combat the Stress of High Blood Sugar

Unbalanced blood sugar, the root cause of diabetes, results in hypoglycemia or hyperglycemia, and weight gain. High blood sugar (hyperglycemia) increases the need to urinate, weight loss, fatigue, blurred vision and headaches. Stress, illness, infection or skipping insulin, lack of strenuous physical activity can increase your blood sugar. Over the years, Ayurveda has studied the root causes and analysed remedies for problems relating to unbalanced blood sugar.

Here are 5 Tips to Manage and Combat Stress at Workplace

Workplace stress causes anxiety, fatigue, increased anger, problems with relationships, inability to focus properly, stress headaches, insomnia and a variety of stress-related diseases. Stress at the job occurs when the mind, body or emotions receive an overload of stimulus.

Balancing Life Through Yoga and Ayurveda

Ayurveda and Yoga hold different but mutually supporting roles for each other. Ayurvedic guidelines help to create the lifestyle and understanding of the external world necessary to support and preserve health. Yogic guidelines support the spiritual perspective revealing that there is more to life than health, financial success and family life.

yoga center near me

Complement yoga with sound sleep and a balanced diet

Sceptics call it just another exercise fad while advocates call it a lifestyle – irrespective of your outlook on yoga, you cannot deny its popularity. Perhaps its popularity stems from the fact that, unlike other exercise regimes,it focuses on the harmony between the human body, mental health and the spiritual being.

ayurveda centers near me

How often should one go for Panchakarma?

Known as the ultimate mind and body healing experience, Panchakarma is an Ayurvedic treatment which provides a full body detoxification and rejuvenation to restore balance and well-being.

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us