Call us on   +91 6235 111 666

Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാം യോഗയിലൂടെ!

‘സന്തോഷം’ എന്നത് ഒരു  അനുഭൂതി എന്നതിലുപരി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ശെരിയായ  യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുറുകെപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലും യോഗക്ക് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നത് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിചതാണ്. യോഗയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശാന്തതയും  സമാധാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമ്മർദ്ധവും മനസികപ്രയാസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ നിസാരമായി വ്യായാമം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഡോപാമൈൻ ഉയരുന്നതിനാലാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയേക്കാം, എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് യോഗ ശരീരത്തിലെ കോശതലത്തിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഗാസനങ്ങൾക്കായി ശരീരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ഊർജ്ജം

Indian Borage Blog

Indian Borage – an effective home remedy for common ailments

Indian Borage has been traditionally used as a remedy for common ailments like cold, flu, fever and respiratory-related issues.
It is particularly popular for the medicinal benefits it provides to children. This wonder herb is an in-house child specialist.

ayurvedic-body-types

Find out your Ayurvedic Body Type

Identifying a dosha imbalance in advance can fully prevent future illnesses, making Ayurveda a perfect preventive medical system.

Neem wonder herb Ayurveda

Neem – the wonder herb of Ayurveda

Being a tropical plant, neem is said to grow almost anywhere in the tropical lowland. Every part of the neem is beneficial according to Ayurveda and this makes it a wonder plant. Along with the leaves, its bark, seeds and roots can be used in various issues such as infections, inflammations, skin diseases, dental disorders etc.

Karkidaka Season Ayurvedic Massage health issues

Ayurvedic Massage – For all your health issues in the Season of Karkidaka

Karkidakam is the final month in the Malayalam calendar and in this particular time, our immune system gets weak. This season of the year is prominent for Ayurveda with the evolution of Karkidaka Chikitsa, a treatment that is specifically designed to cure body ailments and other diseases in the season of Karkidakam. Ayurvedic Massage is one of the vital component in Karkidaka Chikitsa and is an ultimate solution for all the health issues.

ayurvedic haircare guide for monsoon

Ayurveda hair care guide for monsoon

The rainwater, due to various changes in our environment, becomes acidic which can cause damage to our hair. Hair care is critical in the season of monsoon, and if it is not cared properly, there will be severe damage by the end of rainy season.

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Rituals performed during Ramadan has a great significance in Ayurveda, as the principles in both are evolved from the same root. Ayurveda has a long tradition of employing fasting as a vital practice for sustaining and regaining health. Fasting and Cleansing sometimes can be the same in Ayurveda. Cleansing lasts longer and hence it can be ideated to the concept of Ramadan fasting. Through fasting during Ramadan, the human body is cleansing itself.

Ayurvedic Recipes to pacify Vata dosha

Ayurvedic Recipes to pacify Vata Dosha

Include these three recipes in your diet to balance Vata. Adding cooked vegetables in your diet will aid in balancing doshas. Consumption of nuts, dairy products, grains and fruits can also bring balance in Vata. Try these recipes at home and live healthier.

Tulsi or holy basil

Tulsi – the magical sacred herb of Ayurveda

With an abundance of clinical applications and health-supportive properties that have been applied in Ayurveda for thousands of years, Tulsi has been shown to nourish body, mind, and spirit through balancing and protecting against stress in the body.

Ayurveda medical camp

Ayurveda Free Mega Medical Camp at Chempothra, Wayanad, Kerala

As part of our efforts to make basic healthcare accessible for all, Ayurvalley Hospital – Meppady, with the support of Chempothra Gramolsavam Organising Committee, conducted a free Ayurveda medical camp in Chempothra, which was attended by over 600 people. During this mega camp, medicines were also distributed free of cost.

Ayurvedic remedies for Sunburn

Ayurvedic Remedies for Sunburn

People with pitta type body are more vulnerable to sunburn. Exposing to sun rays can increase the pitta present in the skin. This, on the other hand, reduces the Rasa Dhatu from the skin. This causes sunburn. Rasa dhatu is the nourishing fluid which gives colour, complexion and glows to the skin. Sudden decrement to this fluid could cause severe inflammation to the skin. Along with this, Vata will also get provoked, making the skin dull, dry and dehydrated. If not treated, this could form pigments on the skin and form dark patches.

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

According to Ayurveda, sleeplessness is caused by the degradation of Vata Dosha. Ayurvedic treatment of Insomnia focuses on balancing the aggravated body energies through herbal medicines as well as customized diet and lifestyle plans. Including Ayurvedic herbs in diet can regularize sleeping for an extent and reduce sleeplessness.

Home remedies to cure fatigue due to summer heat

Home Remedies to cure Fatigue caused by Summer Heat

Summer fatigue can make you feel tired all day, and sleep deprived. This can affect the productivity of a person and can even cause digestive problems such as constipation, diarrhoea or giddiness. Summer fatigue is primarily caused by perspiration problems. We can cure fatigue with these ayurvedic home remedies.

Yoga Poses Students reduce Exam Stress

Yoga Poses for Students to reduce Exam Stress

Exam season is the most stressful time for students, where there is never ending revisions, sleepless nights, sore eyes and high mental stress. Even if there is an effective plan, projected time, and blissful ambiance, one may feel blank inside out. This is because of stress, anxiety, poor concentration, memory loss etc. Such elements do a lot of harm to both the physical and mental health of a student. According to Ayurveda, Yoga and Meditation can eliminate these problems.

turmeric milk drink

Ayurveda Cookbook for Winter Season

Warm food makes it easier to combat cold, and hence it is always better to heat your meals before consumption during the winter days. Drink loads of water to stay hydrated during winters and eat cooked slightly oily food. Add more veggies, spices and detox drinks in your winter regimen and stay healthy!

10 Ayurvedic Resolutions for a Healthy New Year

These Ayurvedic resolutions for leading a healthy life, will be a part of your daily habits once you follow it correctly. It won’t feel like a scheduled program for your health. The more that you can integrate Ayurvedic principles into your life, the easier it will be to stay on the road to well-being.

Old age healthy lifestyle

How to Maintain Healthy Lifestyle during Old Age

Following good health habits can help elderly people to find ease in lifestyle. It could even prevent serious health issues. These valuable tips could help seniors in achieving a healthier life and to live longer without struggles.

Ayurvalley Free Medical Camp Wayanad

Ayurveda Free Medical Camp at Wayanad, Kerala

The objective of this camp was to provide free check-ups, general health awareness, and treatments for those patients, who required longer-term attention. Nearly 350 persons registered and availed the medical assistance.

Foods to fight Diabetes

Foods that can Fight Diabetes

Diabetes is a significant cause of blindness, kidney failure, heart attack, stroke and lower limb amputation. It is also the 6th leading cause of death. To fight diabetes, eat more foods that are bitter, astringent or pungent in taste, and decreasing consumption of foods that are categorized as sweet, sour or salty.

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us