Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ 7 ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഭക്ഷണങ്ങൾ

വീക്കം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, മിക്കവാറും നീണ്ട വ്യായാമത്തിന് ശേഷമുള്ള സന്ധി വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച കുത്തലിന് ശേഷമുള്ള വീക്കമോ ആയിരിക്കും. അതെ, ഇവയും വീക്കം ആണ്. അവയെ നിശിത വീക്കം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് ഈ വീക്കം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വീക്കം ഉണ്ട്, കൂടുതൽ അപകടകരമായ തരം – വിട്ടുമാറാത്ത വീക്കം. തെറ്റായ കോശജ്വലന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വസ്തുക്കളെയോ ചെറുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാർഗമാണ് വീക്കം. അതൊരു മോശം കാര്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അത് നല്ലതും ചീത്തയുമുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ayurvedic haircare guide for monsoon

Ayurveda hair care guide for monsoon

The rainwater, due to various changes in our environment, becomes acidic which can cause damage to our hair. Hair care is critical in the season of monsoon, and if it is not cared properly, there will be severe damage by the end of rainy season.

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Rituals performed during Ramadan has a great significance in Ayurveda, as the principles in both are evolved from the same root. Ayurveda has a long tradition of employing fasting as a vital practice for sustaining and regaining health. Fasting and Cleansing sometimes can be the same in Ayurveda. Cleansing lasts longer and hence it can be ideated to the concept of Ramadan fasting. Through fasting during Ramadan, the human body is cleansing itself.

Ayurvedic Recipes to pacify Vata dosha

Ayurvedic Recipes to pacify Vata Dosha

Include these three recipes in your diet to balance Vata. Adding cooked vegetables in your diet will aid in balancing doshas. Consumption of nuts, dairy products, grains and fruits can also bring balance in Vata. Try these recipes at home and live healthier.

Tulsi or holy basil

Tulsi – the magical sacred herb of Ayurveda

With an abundance of clinical applications and health-supportive properties that have been applied in Ayurveda for thousands of years, Tulsi has been shown to nourish body, mind, and spirit through balancing and protecting against stress in the body.

Ayurveda medical camp

Ayurveda Free Mega Medical Camp at Chempothra, Wayanad, Kerala

As part of our efforts to make basic healthcare accessible for all, Ayurvalley Hospital – Meppady, with the support of Chempothra Gramolsavam Organising Committee, conducted a free Ayurveda medical camp in Chempothra, which was attended by over 600 people. During this mega camp, medicines were also distributed free of cost.

Ayurvedic remedies for Sunburn

Ayurvedic Remedies for Sunburn

People with pitta type body are more vulnerable to sunburn. Exposing to sun rays can increase the pitta present in the skin. This, on the other hand, reduces the Rasa Dhatu from the skin. This causes sunburn. Rasa dhatu is the nourishing fluid which gives colour, complexion and glows to the skin. Sudden decrement to this fluid could cause severe inflammation to the skin. Along with this, Vata will also get provoked, making the skin dull, dry and dehydrated. If not treated, this could form pigments on the skin and form dark patches.

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

According to Ayurveda, sleeplessness is caused by the degradation of Vata Dosha. Ayurvedic treatment of Insomnia focuses on balancing the aggravated body energies through herbal medicines as well as customized diet and lifestyle plans. Including Ayurvedic herbs in diet can regularize sleeping for an extent and reduce sleeplessness.

Home remedies to cure fatigue due to summer heat

Home Remedies to cure Fatigue caused by Summer Heat

Summer fatigue can make you feel tired all day, and sleep deprived. This can affect the productivity of a person and can even cause digestive problems such as constipation, diarrhoea or giddiness. Summer fatigue is primarily caused by perspiration problems. We can cure fatigue with these ayurvedic home remedies.

Yoga Poses Students reduce Exam Stress

Yoga Poses for Students to reduce Exam Stress

Exam season is the most stressful time for students, where there is never ending revisions, sleepless nights, sore eyes and high mental stress. Even if there is an effective plan, projected time, and blissful ambiance, one may feel blank inside out. This is because of stress, anxiety, poor concentration, memory loss etc. Such elements do a lot of harm to both the physical and mental health of a student. According to Ayurveda, Yoga and Meditation can eliminate these problems.

turmeric milk drink

Ayurveda Cookbook for Winter Season

Warm food makes it easier to combat cold, and hence it is always better to heat your meals before consumption during the winter days. Drink loads of water to stay hydrated during winters and eat cooked slightly oily food. Add more veggies, spices and detox drinks in your winter regimen and stay healthy!

ayurvedic haircare guide for monsoon

Ayurveda hair care guide for monsoon

The rainwater, due to various changes in our environment, becomes acidic which can cause damage to our hair. Hair care is critical in the season of monsoon, and if it is not cared properly, there will be severe damage by the end of rainy season.

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Rituals performed during Ramadan has a great significance in Ayurveda, as the principles in both are evolved from the same root. Ayurveda has a long tradition of employing fasting as a vital practice for sustaining and regaining health. Fasting and Cleansing sometimes can be the same in Ayurveda. Cleansing lasts longer and hence it can be ideated to the concept of Ramadan fasting. Through fasting during Ramadan, the human body is cleansing itself.

Ayurvedic Recipes to pacify Vata dosha

Ayurvedic Recipes to pacify Vata Dosha

Include these three recipes in your diet to balance Vata. Adding cooked vegetables in your diet will aid in balancing doshas. Consumption of nuts, dairy products, grains and fruits can also bring balance in Vata. Try these recipes at home and live healthier.

Tulsi or holy basil

Tulsi – the magical sacred herb of Ayurveda

With an abundance of clinical applications and health-supportive properties that have been applied in Ayurveda for thousands of years, Tulsi has been shown to nourish body, mind, and spirit through balancing and protecting against stress in the body.

Ayurveda medical camp

Ayurveda Free Mega Medical Camp at Chempothra, Wayanad, Kerala

As part of our efforts to make basic healthcare accessible for all, Ayurvalley Hospital – Meppady, with the support of Chempothra Gramolsavam Organising Committee, conducted a free Ayurveda medical camp in Chempothra, which was attended by over 600 people. During this mega camp, medicines were also distributed free of cost.

Ayurvedic remedies for Sunburn

Ayurvedic Remedies for Sunburn

People with pitta type body are more vulnerable to sunburn. Exposing to sun rays can increase the pitta present in the skin. This, on the other hand, reduces the Rasa Dhatu from the skin. This causes sunburn. Rasa dhatu is the nourishing fluid which gives colour, complexion and glows to the skin. Sudden decrement to this fluid could cause severe inflammation to the skin. Along with this, Vata will also get provoked, making the skin dull, dry and dehydrated. If not treated, this could form pigments on the skin and form dark patches.

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

According to Ayurveda, sleeplessness is caused by the degradation of Vata Dosha. Ayurvedic treatment of Insomnia focuses on balancing the aggravated body energies through herbal medicines as well as customized diet and lifestyle plans. Including Ayurvedic herbs in diet can regularize sleeping for an extent and reduce sleeplessness.

Home remedies to cure fatigue due to summer heat

Home Remedies to cure Fatigue caused by Summer Heat

Summer fatigue can make you feel tired all day, and sleep deprived. This can affect the productivity of a person and can even cause digestive problems such as constipation, diarrhoea or giddiness. Summer fatigue is primarily caused by perspiration problems. We can cure fatigue with these ayurvedic home remedies.

Yoga Poses Students reduce Exam Stress

Yoga Poses for Students to reduce Exam Stress

Exam season is the most stressful time for students, where there is never ending revisions, sleepless nights, sore eyes and high mental stress. Even if there is an effective plan, projected time, and blissful ambiance, one may feel blank inside out. This is because of stress, anxiety, poor concentration, memory loss etc. Such elements do a lot of harm to both the physical and mental health of a student. According to Ayurveda, Yoga and Meditation can eliminate these problems.

turmeric milk drink

Ayurveda Cookbook for Winter Season

Warm food makes it easier to combat cold, and hence it is always better to heat your meals before consumption during the winter days. Drink loads of water to stay hydrated during winters and eat cooked slightly oily food. Add more veggies, spices and detox drinks in your winter regimen and stay healthy!

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us