Call us on   +91 6235 111 666

Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാം യോഗയിലൂടെ!

‘സന്തോഷം’ എന്നത് ഒരു  അനുഭൂതി എന്നതിലുപരി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ശെരിയായ  യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുറുകെപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലും യോഗക്ക് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നത് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിചതാണ്. യോഗയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശാന്തതയും  സമാധാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമ്മർദ്ധവും മനസികപ്രയാസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ നിസാരമായി വ്യായാമം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഡോപാമൈൻ ഉയരുന്നതിനാലാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയേക്കാം, എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് യോഗ ശരീരത്തിലെ കോശതലത്തിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഗാസനങ്ങൾക്കായി ശരീരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ഊർജ്ജം

yoga-chair-office-stretch-exercise-work-stress-woman

5 yoga exercises you can do in office

Yoga can be the perfect solution to let off steam, relieve the stiffness and improve your energy. Doing yoga in the office has many benefits, first of all, it can be fun, relaxing and healthy. Yoga will help to relieve the stiffness from prolonged working and work stress. Whatever your work demands, yoga can help to protect your mind and body from the damaging effects of stress and improve overall energy and productivity.

Ayurvedic-Recipe-Turmeric-Smoothie-Anti-Inflammatory

Ayurvedic Recipe for Turmeric Smoothie – an anti-inflammatory drink

Turmeric is an ancient spice that has been a part of every Indian kitchen for a long time. The spice is believed to possess amazing healing properties and is very healthy. It has a long list of health benefits from being anti-inflammatory to preventing heart disease, Alzheimer’s and even cancer.

Anti-Inflammatory-foods-Ayurveda-healthy-Benefits

7 most effective anti-inflammatory foods

Say you are someone who eats processed and refined food, this type of food contains substances that your body doesn’t know what to do with. So your body reacts to the substances from these foods and over time this leads to a general state of inflammation in your whole body. However, there are some medically proven measures you can take to prevent or reduce inflammation like the anti-inflammatory diet. It is proven that adding certain foods to your diet can minimise the symptoms of chronic inflammatory diseases.

new-year-party-detox-hangover

The best natural remedies for hangover

The only sure cure to get rid of a hangover is time. The time that you can spend rehydrating, eating, sleeping and making better choices. The best way to prevent a hangover is to avoid alcohol altogether or to drink it in moderation. If you do find yourself suffering from a hangover, consuming some of the foods or beverages on this list can have you back to normal in no time.

Ayurveda-diet-stay-healthy-winter

Stay healthy during winter with Ayurvedic Diet

According to Ayurveda, immunity is connected with digestion. The better your digestion, the better your health will be. Your immunity is great when you have strong digestion and a good appetite. So one needs to strengthen their digestion process in order to improve immunity and stay healthy. Here’s our guide to staying strong and healthy this winter season.

practice-yoga-exercise-asthma-healthy-lungs

4 Yoga Poses for Healthy Lungs

Breathing in yoga takes high priority. According to yoga, breath or ‘prana’ is the life force or the primary energy of life. It is the basic life force that controls our life. It is said to be the master form of all energy at every level of being. The breathing exercises in yoga can strengthen our life energy and our health. Practicing yoga can be one of the best ways to keep your lungs and body healthy.

diabetes diet

Ayurveda for Diabetes – Management and Diet Tips

Ayurveda sees health as a perfect balance between body, mind as well as the soul. This approach will help in managing metabolic disorders like diabetes, in which mental and emotional state is an influencing factor.

Ayurvedic Diet to follow during Rainy Season

Ayurvedic Diet to follow during Rainy Season

Ayurveda talks about a lifestyle that is in line with the environment and weather conditions, including different types of daily diet tips and recipes. In Ayurveda, ‘Ritucharya’ (‘Ritu’ meaning ‘season’, and ‘Charya’ meaning ‘regimen’) is an important practice, which is based upon lifestyles and diet routines in line with the physical as well as mental changes as per seasonal differences.

Yoga helps in Injury Rehabilitation

How can Yoga help in Injury Rehabilitation?

Yoga has been extensively used for regaining strength in any kind of physical inability. Yoga provides different ways of practices to accelerate recovery from grievous physical conditions, through accelerated mental, emotional, as well as physical strength.

8 super foods for naturally boosting your immunity

These 8 commonly found fruits and nuts should be included in our daily food for enjoying a strong immune system. All of these foods are easily available in the market. Including them in your regular diet can provide with every necessary nutrition to keep us naturally healthy with a robust immune system.

Indian Borage Blog

Indian Borage – an effective home remedy for common ailments

Indian Borage has been traditionally used as a remedy for common ailments like cold, flu, fever and respiratory-related issues.
It is particularly popular for the medicinal benefits it provides to children. This wonder herb is an in-house child specialist.

ayurvedic-body-types

Find out your Ayurvedic Body Type

Identifying a dosha imbalance in advance can fully prevent future illnesses, making Ayurveda a perfect preventive medical system.

Neem wonder herb Ayurveda

Neem – the wonder herb of Ayurveda

Being a tropical plant, neem is said to grow almost anywhere in the tropical lowland. Every part of the neem is beneficial according to Ayurveda and this makes it a wonder plant. Along with the leaves, its bark, seeds and roots can be used in various issues such as infections, inflammations, skin diseases, dental disorders etc.

Karkidaka Season Ayurvedic Massage health issues

Ayurvedic Massage – For all your health issues in the Season of Karkidaka

Karkidakam is the final month in the Malayalam calendar and in this particular time, our immune system gets weak. This season of the year is prominent for Ayurveda with the evolution of Karkidaka Chikitsa, a treatment that is specifically designed to cure body ailments and other diseases in the season of Karkidakam. Ayurvedic Massage is one of the vital component in Karkidaka Chikitsa and is an ultimate solution for all the health issues.

ayurvedic haircare guide for monsoon

Ayurveda hair care guide for monsoon

The rainwater, due to various changes in our environment, becomes acidic which can cause damage to our hair. Hair care is critical in the season of monsoon, and if it is not cared properly, there will be severe damage by the end of rainy season.

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Ayurvedic Guide for Ramadan Fasting

Rituals performed during Ramadan has a great significance in Ayurveda, as the principles in both are evolved from the same root. Ayurveda has a long tradition of employing fasting as a vital practice for sustaining and regaining health. Fasting and Cleansing sometimes can be the same in Ayurveda. Cleansing lasts longer and hence it can be ideated to the concept of Ramadan fasting. Through fasting during Ramadan, the human body is cleansing itself.

Ayurvedic Recipes to pacify Vata dosha

Ayurvedic Recipes to pacify Vata Dosha

Include these three recipes in your diet to balance Vata. Adding cooked vegetables in your diet will aid in balancing doshas. Consumption of nuts, dairy products, grains and fruits can also bring balance in Vata. Try these recipes at home and live healthier.

Tulsi or holy basil

Tulsi – the magical sacred herb of Ayurveda

With an abundance of clinical applications and health-supportive properties that have been applied in Ayurveda for thousands of years, Tulsi has been shown to nourish body, mind, and spirit through balancing and protecting against stress in the body.

Ayurveda medical camp

Ayurveda Free Mega Medical Camp at Chempothra, Wayanad, Kerala

As part of our efforts to make basic healthcare accessible for all, Ayurvalley Hospital – Meppady, with the support of Chempothra Gramolsavam Organising Committee, conducted a free Ayurveda medical camp in Chempothra, which was attended by over 600 people. During this mega camp, medicines were also distributed free of cost.

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us