Call us on   +91 6235 111 666

Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാം യോഗയിലൂടെ!

‘സന്തോഷം’ എന്നത് ഒരു  അനുഭൂതി എന്നതിലുപരി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ശെരിയായ  യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുറുകെപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലും യോഗക്ക് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നത് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിചതാണ്. യോഗയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശാന്തതയും  സമാധാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമ്മർദ്ധവും മനസികപ്രയാസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ നിസാരമായി വ്യായാമം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഡോപാമൈൻ ഉയരുന്നതിനാലാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയേക്കാം, എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് യോഗ ശരീരത്തിലെ കോശതലത്തിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഗാസനങ്ങൾക്കായി ശരീരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ഊർജ്ജം

Clinical Practices in Ayurveda

Learn about the Clinical Practices in Ayurveda

The eight subdivisions in Ayurveda serve the clinical practices of medicine. Being a comprehensive health care system, Ayurveda through its clinical sub-specialties, incorporates every element of health solutions. This directly speaks for health promotions, disease prevention, curations, and health preservative solutions.

Young People and Mental Health

Young People and Mental Health

1 in every 10 people suffer from mental disorders. Identifying mental disorders are hard, and treating mental disorders on later stages is tough. With psychological support and awareness, mental disorders can be eliminated. From this World Mental Health Day, invest more time to improve mental health and feel the difference.

Ayurvedic Health Tourism

Explore the World of Ayurvedic Health Tourism

Hosting the practices of Ayurveda, India is the most preferred location for holistic health tourism. The Ayurveda Tourism industry is growing fast and strong with four conceptual practices – Ayurveda Massages, Ayurveda Spas, Ayurveda Medicines and Diets, and Yoga.

Levels of Meditation

Understanding the Levels of Meditation for Beginners

The world is occupied with more unhappy and frustrated people and with meditation, a state of peace can be developed. By controlling the mind, meditation could also be helpful in reducing emotions such as anger, fear, and painful thoughts. An individual who meditates recurrently will receive reflective benefits on their physical, mental, spiritual and emotional levels.

Ayurveda Blood Purification

How Ayurveda can Purify Blood

When the blood is impure, the body is prone to diseases. Ayurveda endorses cleansing the blood as a healthy measure against the extraction of toxins and to boost immunity, improve heart health and prevent diseases. Here are some excellent Ayurvedic herbs for blood purification and general detoxification of the body.

Yoga Happiness

Yoga can Boost your Metabolism

Metabolism is a biochemical process by which the body converts food into energy. Yoga is not only a stress reliever but it can also boost metabolism from pose to pose, and this helps in burning more calories than that of a usual workout. Yoga works on you from the inside-out, at various levels. Yoga stimulates and strengthens the endocrine organs, revving up the metabolic rate further. Moreover, the poses are designed to melt fat deposits by stretching, compressing and twisting the body.

Karkidaka Treatments for Healing and Rejuvenation

Karkidaka Treatments for Healing and Rejuvenation

During Karkidakam, human health is at a low, and the immunity of body is very much reduced. So the body becomes more susceptible to diseases. At this point, various Ayurveda practices can be done to facilitate energy and to improve health. These ayurvedic practices done at the time of Karkidakam is known as Karkidaka Chikitsa.

Migraine

How to Conquer Migraine with Ayurvedic Therapies

Migraines are not typical headaches. The base of migraine usually comes along the excessive stimulation of brain and blood vessels. Medications do not cure the problem as it only gives relief to the existing stage of pain. Now many are turning to ayurvedic therapies to treat migraines so the pain management becomes an easy task. Natural therapies along with relaxation techniques can be useful for managing pain in the case of migraine. With suitable lifestyle altering and ayurvedic therapies, one can find the key in treating migraines.

International Day of Yoga

Learn the Eight Branches of Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga is an eightfold path of Yoga that focuses on healthy living through Yoga, and it is coined by Maharishi Patanjali as a core essence of Yoga. This introduces the eight pillars of the yoga and gives a structured implementation according to the Yoga Sutras. The eight aspects form a sturdy structure, and it provides a complete spiritual yogic practice.

Restore Immunity

Restore your Immunity during Monsoon through Ayurveda

Monsoon arrives with a risk of numerous diseases, especially the ones related to Vata dosha in Ayurveda. Prevention is the only solution, and it is necessary to boost immunity power. Rather than balancing it with pills, drugs or vaccines, the Immune system should be balanced with proper and balanced nutrition, exercise, yoga, meditation, herbal and mineral support. Several Ayurvedic practices could help in boosting the immune system.

Yoga Exercises for eye

Yoga Exercises to Improve Eye Health

Yogic guidelines are productive both in healing and in prevention when it comes to eye exercises. Yoga provides a daily regimen of exercises that can rejuvenate your eyes and improve vision. For the ultimate health issues related to eyes, therapeutic measures in yoga can be practiced as it emphasis mainly on strengthening the eye muscles and enhancing eye focus.

ayurveda centers near me

Ayurvedic Treatments to Prevent and Cure Monsoon Diseases

For all the ‘doshas’ (problems) and overall well-being of mind and body during the monsoons, Ayurveda recommends ‘Panchakarma’ treatments. This healing method is used to clean the body of toxic materials created by diseases and poor nutrition. It strengthens the immune system and enhances the digestive fire.

happy Yoga

How Yoga can Boost your Happiness

Yoga teaches us that happiness is always available to us, no matter what our circumstances. Research confirms the profound influence of yoga on the body and the mind. The mind-body connection achieved through yoga is one of the most effective and natural ways to treat stress and depression, and generates feelings of peace.

Here’s How You Get Healthy Kidneys with these Ayurvedic Remedies

Ayurveda suggests treatment to cure kidney stone in the following levels: Ahara (diet), Vihara (lifestyle) and Aushadha (medicines). Certain kidney care foods, and herbs alleviate kidney pain and disease. The most essential for healthy kidneys is to keep yourself hydrated.

Yoga for Cancer Patients

How Being Yoga Savvy Energizes Cancer Patients and Cancer Survivors

Therapeutic yoga poses geared for cancer patients is a great way to bring relief. As the interest in more holistic approaches to healing is growing, yoga treatment for patients and survivors is rising as one of the more fruitful strategies for battling the physical inconvenience of growth and disease treatment.

Cancer Awareness

How do you Stay Healthy and Cancer-Free with Ayurveda?

With modern science looking into the 5000-year old Ayurvedic treatment to combat communicable diseases, the credibility of Ayurvedic treatment is rising manifold. With the growing body of scientific studies that backs the ancient knowledge, here are some common herbs which are proven to have anti-cancer properties.

seasonal allergies

Ayurvedic Tips to Protect your Child Against Seasonal Allergies

During seasonal changes, weak immunity makes the body vulnerable to disease-causing germs. According to Ayurveda, Ojas is produced when the body receives best nutrition and is disease-free. Enhancing Ojas protects your child against seasonal allergies. Here are a few ayurvedic tips on how to boost your child’s immunity and protect the Ojas.

Restful Sleep

How to Get Sound and Restful Sleep with Ayurveda and Yoga

We spend almost a third of our lifetime asleep. With sleep, our body rests, detoxifies and rejuvenates. The careful regulation of sleep is essential to both cognitive and physiological functioning. Ayurveda identifies the importance of adequate sleep (neither too much or too little).

Women’s Health

Here’s how Yoga can Help to Improve Women’s Health

Women are more prone to stress and anxiety than men. Yoga comes in as a supportive boon to manage and organize daily life, especially for women. In addition to boosting mental health and easing stress, here are some benefits that come with yoga.

ayurveda india

Top Winter Foods for your Diet this Season

The digestive fire is strongest during winter. The cold weather ignites the digestive fire, and the body requires more fuel to stay warm and healthy. In such cases, our body looks for nutritive diet, with larger quantities of food. The winter diet needs to be supportive and balance vata dosha and kapha doshas.

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us