Call us on   +91 6235 111 666

Explore Ayurveda & Yoga – the
natural ways to human happiness

Explore Ayurveda & Yoga – the natural ways to human happiness

Latest Blogs

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാം യോഗയിലൂടെ!

‘സന്തോഷം’ എന്നത് ഒരു  അനുഭൂതി എന്നതിലുപരി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് ശെരിയായ  യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുറുകെപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ മനസ്സിലും യോഗക്ക് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനാകും എന്നത് ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിചതാണ്. യോഗയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശാന്തതയും  സമാധാനവും നൽകും. ജീവിതത്തിലെ ഏത് സമ്മർദ്ധവും മനസികപ്രയാസങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ്. ചിലർ ഇതിനെ നിസാരമായി വ്യായാമം മൂലം ശരീരത്തിലെ ഡോപാമൈൻ ഉയരുന്നതിനാലാണെന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയേക്കാം, എന്നാൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് യോഗ ശരീരത്തിലെ കോശതലത്തിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ്. യോഗാസനങ്ങൾക്കായി ശരീരം മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിലുടനീളം രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുകയും ഊർജ്ജം

Ayurvedic remedies for Sunburn

Ayurvedic Remedies for Sunburn

People with pitta type body are more vulnerable to sunburn. Exposing to sun rays can increase the pitta present in the skin. This, on the other hand, reduces the Rasa Dhatu from the skin. This causes sunburn. Rasa dhatu is the nourishing fluid which gives colour, complexion and glows to the skin. Sudden decrement to this fluid could cause severe inflammation to the skin. Along with this, Vata will also get provoked, making the skin dull, dry and dehydrated. If not treated, this could form pigments on the skin and form dark patches.

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

Ayurvedic Herbs for Sleep Disorders

According to Ayurveda, sleeplessness is caused by the degradation of Vata Dosha. Ayurvedic treatment of Insomnia focuses on balancing the aggravated body energies through herbal medicines as well as customized diet and lifestyle plans. Including Ayurvedic herbs in diet can regularize sleeping for an extent and reduce sleeplessness.

Home remedies to cure fatigue due to summer heat

Home Remedies to cure Fatigue caused by Summer Heat

Summer fatigue can make you feel tired all day, and sleep deprived. This can affect the productivity of a person and can even cause digestive problems such as constipation, diarrhoea or giddiness. Summer fatigue is primarily caused by perspiration problems. We can cure fatigue with these ayurvedic home remedies.

Yoga Poses Students reduce Exam Stress

Yoga Poses for Students to reduce Exam Stress

Exam season is the most stressful time for students, where there is never ending revisions, sleepless nights, sore eyes and high mental stress. Even if there is an effective plan, projected time, and blissful ambiance, one may feel blank inside out. This is because of stress, anxiety, poor concentration, memory loss etc. Such elements do a lot of harm to both the physical and mental health of a student. According to Ayurveda, Yoga and Meditation can eliminate these problems.

turmeric milk drink

Ayurveda Cookbook for Winter Season

Warm food makes it easier to combat cold, and hence it is always better to heat your meals before consumption during the winter days. Drink loads of water to stay hydrated during winters and eat cooked slightly oily food. Add more veggies, spices and detox drinks in your winter regimen and stay healthy!

10 Ayurvedic Resolutions for a Healthy New Year

These Ayurvedic resolutions for leading a healthy life, will be a part of your daily habits once you follow it correctly. It won’t feel like a scheduled program for your health. The more that you can integrate Ayurvedic principles into your life, the easier it will be to stay on the road to well-being.

Old age healthy lifestyle

How to Maintain Healthy Lifestyle during Old Age

Following good health habits can help elderly people to find ease in lifestyle. It could even prevent serious health issues. These valuable tips could help seniors in achieving a healthier life and to live longer without struggles.

Ayurvalley Free Medical Camp Wayanad

Ayurveda Free Medical Camp at Wayanad, Kerala

The objective of this camp was to provide free check-ups, general health awareness, and treatments for those patients, who required longer-term attention. Nearly 350 persons registered and availed the medical assistance.

Foods to fight Diabetes

Foods that can Fight Diabetes

Diabetes is a significant cause of blindness, kidney failure, heart attack, stroke and lower limb amputation. It is also the 6th leading cause of death. To fight diabetes, eat more foods that are bitter, astringent or pungent in taste, and decreasing consumption of foods that are categorized as sweet, sour or salty.

Clinical Practices in Ayurveda

Learn about the Clinical Practices in Ayurveda

The eight subdivisions in Ayurveda serve the clinical practices of medicine. Being a comprehensive health care system, Ayurveda through its clinical sub-specialties, incorporates every element of health solutions. This directly speaks for health promotions, disease prevention, curations, and health preservative solutions.

Young People and Mental Health

Young People and Mental Health

1 in every 10 people suffer from mental disorders. Identifying mental disorders are hard, and treating mental disorders on later stages is tough. With psychological support and awareness, mental disorders can be eliminated. From this World Mental Health Day, invest more time to improve mental health and feel the difference.

Ayurvedic Health Tourism

Explore the World of Ayurvedic Health Tourism

Hosting the practices of Ayurveda, India is the most preferred location for holistic health tourism. The Ayurveda Tourism industry is growing fast and strong with four conceptual practices – Ayurveda Massages, Ayurveda Spas, Ayurveda Medicines and Diets, and Yoga.

Levels of Meditation

Understanding the Levels of Meditation for Beginners

The world is occupied with more unhappy and frustrated people and with meditation, a state of peace can be developed. By controlling the mind, meditation could also be helpful in reducing emotions such as anger, fear, and painful thoughts. An individual who meditates recurrently will receive reflective benefits on their physical, mental, spiritual and emotional levels.

Ayurveda Blood Purification

How Ayurveda can Purify Blood

When the blood is impure, the body is prone to diseases. Ayurveda endorses cleansing the blood as a healthy measure against the extraction of toxins and to boost immunity, improve heart health and prevent diseases. Here are some excellent Ayurvedic herbs for blood purification and general detoxification of the body.

Yoga Happiness

Yoga can Boost your Metabolism

Metabolism is a biochemical process by which the body converts food into energy. Yoga is not only a stress reliever but it can also boost metabolism from pose to pose, and this helps in burning more calories than that of a usual workout. Yoga works on you from the inside-out, at various levels. Yoga stimulates and strengthens the endocrine organs, revving up the metabolic rate further. Moreover, the poses are designed to melt fat deposits by stretching, compressing and twisting the body.

Karkidaka Treatments for Healing and Rejuvenation

Karkidaka Treatments for Healing and Rejuvenation

During Karkidakam, human health is at a low, and the immunity of body is very much reduced. So the body becomes more susceptible to diseases. At this point, various Ayurveda practices can be done to facilitate energy and to improve health. These ayurvedic practices done at the time of Karkidakam is known as Karkidaka Chikitsa.

Migraine

How to Conquer Migraine with Ayurvedic Therapies

Migraines are not typical headaches. The base of migraine usually comes along the excessive stimulation of brain and blood vessels. Medications do not cure the problem as it only gives relief to the existing stage of pain. Now many are turning to ayurvedic therapies to treat migraines so the pain management becomes an easy task. Natural therapies along with relaxation techniques can be useful for managing pain in the case of migraine. With suitable lifestyle altering and ayurvedic therapies, one can find the key in treating migraines.

International Day of Yoga

Learn the Eight Branches of Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga is an eightfold path of Yoga that focuses on healthy living through Yoga, and it is coined by Maharishi Patanjali as a core essence of Yoga. This introduces the eight pillars of the yoga and gives a structured implementation according to the Yoga Sutras. The eight aspects form a sturdy structure, and it provides a complete spiritual yogic practice.

Restore Immunity

Restore your Immunity during Monsoon through Ayurveda

Monsoon arrives with a risk of numerous diseases, especially the ones related to Vata dosha in Ayurveda. Prevention is the only solution, and it is necessary to boost immunity power. Rather than balancing it with pills, drugs or vaccines, the Immune system should be balanced with proper and balanced nutrition, exercise, yoga, meditation, herbal and mineral support. Several Ayurvedic practices could help in boosting the immune system.

Our specialised treatments
address all ailments

View our Treatments

Our ambiance will make you
feel well looked after

View our Facilities

Talk to us to find the harmony
in mind and body

Contact Us